Lean Management to podejście do zarządzania, które wywodzi się z japońskiego systemu produkcyjnego, szczególnie związane z Toyotą, znane jako Toyota Production System (TPS). Ta filozofia zarządzania skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa (waste), optymalizacji procesów oraz ciągłym doskonaleniu, aby dostarczać wartość klientom w najbardziej efektywny sposób

Główne zasady Lean Management obejmują:

 

🔶Wartość (Value) – Zrozumienie wartości z punktu widzenia klienta i kierowanie wszystkich działań na dostarczanie tej wartości.

🔶Wartość przepływu (Value Stream) – Mapowanie procesów w celu identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa oraz optymalizacji przepływu wartości.

🔶Przepływ (Flow) – Zapewnienie płynności procesów, eliminując przestoje i opóźnienia, aby produkty lub usługi mogły przemieszczać się przez system bez straty czasu.

🔶Produktywność (Pull) – Wytwarzanie produktów lub usług tylko wtedy, gdy istnieje realne zapotrzebowanie ze strony klienta, unikając nadmiernych zapasów.

 

🔶Doskonalenie ciągłe (Continuous Improvement) – Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie procesów, poprzez identyfikację problemów, poszukiwanie rozwiązań i wdrażanie udoskonaleń.

🔶Umacnianie ludzi (Respect for People) – Rozwijanie zaufania, współpracy i zaangażowania pracowników poprzez szanowanie ich wiedzy, umiejętności i wkładu w procesy.

🔶Eliminacja marnotrawstwa (Elimination of Waste) – Identyfikacja i eliminacja wszystkich form marnotrawstwa, takich jak nadprodukcja, nadmiar zapasów, nadmiar procesów, oczekiwanie, transport, wady i nieefektywność.

Dzięki zastosowaniu Lean Management organizacje mogą osiągnąć wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, poprawa jakości, skrócenie czasu cyklu, obniżenie kosztów oraz zwiększenie zaangażowania pracowników. Jest to wszechstronna filozofia zarządzania, która może być stosowana w różnych branżach i obszarach organizacyjnych, nie tylko w produkcji, ale także w usługach, administracji czy obszarze zdrowia.

 

🔵Marnotrawstwo (Waste) – Wszelkie działania, procesy lub zasoby, które nie dodają wartości produktowi lub usłudze z punktu widzenia klienta (Muda, Mura, Muri)

🔵Wartość (Value) – Cokolwiek, co klient jest gotów zapłacić. Wartość jest definiowana przez klienta i może obejmować funkcje, cechy i właściwości produktu lub usługi

🔵Wartość przepływu (Value Stream) – Wszystkie kroki, operacje i procesy potrzebne do przekształcenia surowców lub materiałów w finalny produkt lub usługę.

🔵Przepływ (Flow) – Bezpośredni, płynny i ciągły przepływ materiałów lub produktów przez proces produkcyjny, eliminujący przestoje i opóźnienia.

🔵Just-in-Time (JIT) – Strategia zarządzania produkcją, która dąży do wytwarzania produktów dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne, minimalizując zapasy i koszty związane z nimi.

🔵Kanban – System wizualnego zarządzania produkcją, który wykorzystuje karty kanban do kontroli przepływu pracy i zapasów.

🔵5S – Metoda organizacji miejsca pracy, obejmująca sortowanie, systematyzację, sprzątanie, standaryzację i samodyscyplinę, w celu poprawy efektywności i bezpieczeństwa pracy.

🔵Poka-Yoke – Mechanizmy zapobiegające popełnianiu błędów lub wykrywające je na wczesnym etapie, aby uniknąć wytwarzania wadliwych produktów.

🔵Jidoka – Koncepcja umożliwiająca maszynom i pracownikom wykrywanie problemów i zatrzymywanie produkcji w przypadku wystąpienia anomalii lub błędów.

🔵Heijunka – Metoda równoważenia obciążenia produkcji poprzez wyeliminowanie wahania w planowaniu produkcji, co pozwala na płynniejszy przepływ pracy.

🔵Kaizen – Filozofia ciągłego doskonalenia, polegająca na systematycznym i stopniowym ulepszaniu procesów przez zaangażowanie wszystkich pracowników.

🔵Gemba – Termin oznaczający miejsce rzeczywistego działania lub produkcji, gdzie menedżerowie mogą obserwować, uczyć się i angażować w procesy.

🔵Lead Time – Jest to czas potrzebny na realizację danego procesu, począwszy od momentu, gdy klient składa zamówienie, aż do momentu dostarczenia produktu lub usługi. Lead time obejmuje wszystkie etapy procesu, w tym przetwarzanie zamówienia, produkcję, kontrolę jakości, pakowanie i dostawę.

🔵Takt Time – Jest to czas, w jakim produkt musi zostać wyprodukowany, aby sprostać wymaganiom klienta. Takt time jest obliczany jako iloraz dostępnego czasu produkcyjnego (np. czasu pracy) przez zapotrzebowanie na produkt od klienta.

🔵Wąskie gardło – w kontekście zarządzania operacjami, odnosi się do punktu lub etapu w procesie, który ogranicza wydajność lub przepustowość całego systemu. Jest to element procesu, który pracuje na maksymalnej pojemności lub jest ograniczony wytwarzaniem, co prowadzi do opóźnień, zatory lub niedoboru w przepływie pracy.

 

Te terminy są podstawą Lean Manufacturing i pomagają organizacjom identyfikować i eliminować marnotrawstwo oraz doskonalić procesy w celu osiągnięcia efektywności i wysokiej jakości produktów.

 

Kopiowanie niedostępne