Słowniczek Lean

Moi drodzy,☺️

Czy znacie koncepcje Lean? 🤗

A może jest to dla Was zupełnie nowy i obcy świat a wy gubicie się w różnych definicjach słysząc je w swoich organizacjach?

Healthy Enterprises coś na to zaradzi 😉

Specjalnie dla Was został stworzony SŁOWNICZEK LEAN, który pomoże Wam zrozumieć codzienny język w wielu firmach.

Słownictwo już nie będzie dla Ciebie przeszkodą! Zrozum Lean już dzisiaj 👇

 

 

Marnotrawstwo – odnosi się do wszelkich działań, procesów lub zasobów, które nie dodają wartości dla klienta końcowego. W Lean zarządzanie marnotrawstwem jest kluczowym celem. Związane z kluczowymi terminami: Muda, Mura, Muri.

↗️ Wartość – to, za co klient jest gotów zapłacić. W Lean wartość definiowana jest z perspektywy klienta i jest mierzona poprzez to, jak produkt lub usługa spełnia jego potrzeby.

✔️Wartość dodana – czynności lub działania, które bezpośrednio przyczyniają się do stworzenia produktu lub świadczenia usługi z punktu widzenia klienta.

↪️Przepływ odnosi się do płynnego, ciągłego i efektywnego przemieszczania się materiałów, informacji lub pracy przez proces produkcyjny lub operacyjny. Prawidłowy przepływ jest kluczowy dla osiągnięcia celów Lean, takich jak minimalizacja marnotrawstwa, poprawa efektywności i zwiększenie wartości dla klienta.

🔃Przepływ wartości sekwencja kroków lub etapów w procesie produkcyjnym lub dostarczania usług, które przynoszą wartość dla klienta końcowego. W kontekście Lean Manufacturing, przepływ wartości jest kluczowym pojęciem, które służy do identyfikacji, analizy i optymalizacji całego procesu produkcyjnego w celu eliminacji marnotrawstwa i maksymalizacji wartości dodanej dla klienta.

💪Kaizen – japońskie pojęcie oznaczające “ciągłą poprawę”. W Lean, kaizen odnosi się do kultury organizacyjnej, w której wszyscy pracownicy stale dążą do ulepszania procesów.

📩Pull system – system produkcyjny, w którym produkcja odbywa się na podstawie faktycznego popytu, zgodnie z zamówieniami klientów, a nie na podstawie prognoz lub planów produkcyjnych.

📦Just-in-Time (JIT) – koncepcja zarządzania zapasami, w której materiały są dostarczane na produkcję dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, eliminując nadmiarowe zapasy.

💪Heijunka – metoda wyrównywania produkcji, mająca na celu wyeliminowanie wahania w produkcji poprzez równomierny rozkład zamówień lub zadań produkcyjnych w czasie. Poprzez praktykę heijunka, organizacje dążą do zwiększenia elastyczności, efektywności i stabilności procesu produkcyjnego oraz dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

❗️Poka-yoke – japońskie pojęcie oznaczające “zapobieganie błędom”. Poka-yoke to metoda zapobiegania popełnianiu błędów poprzez zastosowanie zabezpieczeń, które uniemożliwiają nieprawidłowe działanie. Metoda mocno powiązana z automatyzacją oraz interfejsem.

⚠️Andon – odnosi się do systemu wizualnego sygnalizacji awarii, problemów lub wyjątkowych sytuacji w procesie produkcyjnym. Słowo “andon” w dosłownym tłumaczeniu oznacza “lampion” lub “latarnię”, co nawiązuje do tradycyjnych japońskich latarń.

➗5S – metoda organizacji miejsca pracy, skupiająca się na pięciu zasadach: segregacji, porządku, czystości, standaryzacji i utrzymywaniu dyscypliny.

🤝Nemawashi jest ważną praktyką w japońskiej kulturze biznesowej, gdzie podkreśla się znaczenie harmonii społecznej i konsensusu. Jednakże, pojęcie to znajduje także zastosowanie w innych kulturach jako skuteczny sposób podejmowania decyzji poprzez uwzględnienie różnorodnych perspektyw i opinii. Kluczowe jest uzyskanie szerokiego porozumienia i akceptacji wszystkich zainteresowanych stron.

🤔Hansei – może być stosowane w innych kulturach jako skuteczne narzędzie do ciągłego doskonalenia, poprawy efektywności i rozwijania osobistego rozwoju. Oznacza samorefleksję, samoocenę lub refleksję nad własnymi działaniami, wynikami lub decyzjami.

📈Hoshin-kanri – jest to proces planowania strategicznego, który pomaga organizacjom określić cele długoterminowe oraz ścieżki działania, aby osiągnąć te cele oraz prowadzi do ciągłego doskonalenia i adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

🗒Kanban to metoda zarządzania produkcją i kontrolą przepływu pracy, która pierwotnie została opracowana w japońskiej firmie Toyota w latach 40. i 50. XX wieku. Słowo “kanban” po japońsku oznacza “karta” lub “tablica”, co odzwierciedla sposób, w jaki ta metoda wykorzystuje karty lub tablice wizualne do kontroli produkcji i zarządzania zadaniami.

🔀VSM Value Stream Mapping jest skuteczną techniką stosowaną w Lean Manufacturing i Lean Management do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, poprawy przepływu wartości oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i operacyjnych. Technika mapowania.

♻️Kaikaku jest ważnym elementem zarządzania zmianami w organizacji i może być stosowane w różnych kontekstach, od poprawy efektywności operacyjnej po transformacje strategiczne. Wprowadzenie kaikaku wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, wsparcia i zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Termin ten odnosi się do skokowych zmian lub przełomowych inicjatyw mających na celu rewolucyjną poprawę procesów, organizacji lub kultury firmowej.

🔭Daily Management – jest kluczowym elementem w doskonaleniu operacyjnym organizacji, ponieważ umożliwia szybką identyfikację problemów, szybkie reagowanie na zmiany oraz ciągłe doskonalenie procesów. Dzięki regularnemu monitorowaniu i zarządzaniu codziennymi operacjami, organizacje mogą efektywniej realizować cele strategiczne i osiągać doskonałość operacyjną.

👩‍🏫Visual Management – polega na wykorzystaniu wizualnych wskaźników, narzędzi i informacji do monitorowania, zarządzania i doskonalenia procesów oraz komunikowania się w organizacji. Jest to metoda, która opiera się na wykorzystaniu wizualnych elementów, takich jak tablice, wykresy, karty, etykiety kolorów itp., aby uczynić informacje łatwiej zrozumiałymi, dostępnymi i efektywniejszymi w użyciu.

♦️Wąskie gardło – odnosi się zwykle do punktu w procesie lub systemie, który jest jego najsłabszym lub najbardziej ograniczającym elementem. Termin ten jest często używany w kontekście zarządzania projektami lub operacjami, gdzie wąskie gardło może powodować opóźnienia lub inne problemy w całym procesie. Na przykład, jeśli w produkcji określonego produktu etap, którym jest wąskie gardło, jest wolniejszy niż pozostałe, to wszystkie inne etapy produkcji muszą dostosować się do jego tempa, co może prowadzić do opóźnień w całym procesie.

⚖️Yamazumi – to metoda opracowana w Japonii, służąca do równomiernego rozłożenia obciążenia pracy w procesach produkcyjnych. Metoda ta polega na graficznym przedstawieniu obciążenia pracy na poszczególnych etapach procesu w celu zidentyfikowania i eliminacji przeciążonych stanowisk pracy oraz równomiernego rozłożenia pracy między pracowników. Korzystając z metody Yamazumi, pracownicy mogą zoptymalizować proces produkcyjny poprzez dostosowanie przepływu pracy, zmniejszenie czasów przestojów i poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Metoda ta jest często stosowana w zakładach produkcyjnych, szczególnie w branżach, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia efektywności i redukcji marnotrawstwa.

♻️Kata W biznesie, “kata” może oznaczać określone metodyki lub procedury stosowane w zarządzaniu, takie jak “Toyota Kata”, która jest podejściem do ciągłego doskonalenia i rozwoju pracowników w organizacji, inspirowana metodami zarządzania w japońskiej korporacji Toyota. Ogólnie rzecz biorąc, “kata” odnosi się do wyuczonych wzorców zachowań, które są regularnie praktykowane i doskonalone w celu osiągnięcia określonych celów, czy to w kontekście fizycznym, intelektualnym, czy biznesowym.

🛠Gembutsu Japońskie słowo oznaczające rzeczywiste przedmioty w badanym procesie np. maszyny, urządzenia, pojazdy, wózki.

💣Genjitsu Japońskie słowo oznaczające zjawiska lub rzeczywiste zdarzenia w badanym miejscu.

➰Gniazdo produkcyjne – to termin używany w kontekście organizacji pracy na shopfloorze oraz w kontekście produkcji przemysłowej. Jest to obszar lub stanowisko pracy, w którym odbywa się konkretna operacja produkcyjna lub montażowa. Koncepcja gniazda produkcyjnego ma na celu zorganizowanie pracy w taki sposób, aby umożliwić płynny przepływ produktów lub materiałów przez różne etapy procesu produkcyjnego. Każde gniazdo produkcyjne może być zoptymalizowane pod kątem efektywności i ergonomii, aby zminimalizować straty czasu i marnotrawstwo oraz zapewnić optymalne warunki pracy dla pracowników. W gnieździe produkcyjnym mogą być zintegrowane różne elementy, takie jak maszyny, narzędzia, stacje robocze i materiały potrzebne do wykonania danej operacji produkcyjnej. Wdrażając koncepcję gniazd produkcyjnych, firmy mogą usprawnić procesy produkcyjne, zwiększyć wydajność oraz skrócić czas realizacji produktu.

Jeżeli uważasz, że czegoś brakuje do zestawu to śmiało napisz do mnie – dodamy 😃

Udostępnij

Inne wpisy

Analiza Pareto i diagram Ishikawa

❌Reklamacje, zgłoszenia, niższa sprzedaż, ciągłe problemy w procesach logistycznych/produkcyjnych? ❓A jak często wykonujecie w organizacjach analizę metodą Ishikawa? ❓ ❓Jak często identyfikujecie

Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera i nie przegap nowości